Archive for the ‘Kernenergie’ Category

h1

Nucleaire controle versterken

donderdag 26 april 2007

In Het Nieuwsblad schrijft journalist Frans Desmet vandaag:

Bewaakt de overheid beter zelf de veiligheid van nucleaire installaties? Vandaag stemt de Kamer daarover een resolutie, na jaren getouwtrek rond de nucleaire controle in ons land.

‘Uiteindelijk hebben zowel voor- als tegenstanders van kernenergie baat bij een sluitende controle, door de overheid, onder toezicht van het parlement’ Philippe De Coene

De controle op atoominstallaties, van grote kerncentrales tot kleine apparaten bij (tand)artsen, verloopt ingewikkeld en bijgevolg mank. Uitbaters van kerncentrales bewaken in eerste instantie zelf hun veiligheid, en worden daarnaast af en toe doorgelicht door de ‘erkende’ privé-organisatie Vinçotte. Voor het toezicht op kleinere installaties zijn nog twee andere controleurs erkend. Uiteindelijk doet een overheidsinstantie – het federaal agentschap voor nucleaire controle alias het Fanc – de controle van de controle. In deze legislatuur werden we vaak geteisterd met onheilstijdingen over dat Fanc: compleet gepolitiseerd, machtsspelletjes tussen onbekwame directeurs en een machteloze raad van bestuur, een puinhoop van een boekhouding, falende procedures en een volkomen ondoorzichtige werking. Uiteindelijk werd in de Kamer een werkgroep geïnstalleerd onder voorzitterschap van Philippe De Coene (SP.A) met als opdracht aanbevelingen te doen voor het herlanceren van het Fanc. ‘Omdat dit agentschap in handen was van vooral PS en Open VLD, gaf mijn eigen fractievoorzitter me maar weinig kansen op slagen’, zegt De Coene. ‘Maar zowel de PS als voogdijminister Patrick Dewael (Open VLD) werkten behoorlijk goed mee, al waren er soms ook heftige discussies. Vooral de experts lachten aanvankelijk onze vragen hooghartig weg. Maar uiteindelijk werd vorige week in commissie zowel ons slotrapport als de resolutie met aanbevelingen unaniem goedgekeurd, op de onthouding van iemand van het Vlaams Belang na. Dus heb ik goede hoop dat ook de Kamer vandaag die aanbevelingen zal overnemen.’ Blikvanger van de resolutie: op een termijn van drie-vier jaar moet het Fanc de daadwerkelijke controle overnemen van de erkende privé-organisaties. ‘De bestaande driehoeksverhouding werkt niet’, zegt De Coene. ‘Exploitanten van kerncentrales spreken de grote controles af met Vinçotte, zonder inspraak van het Fanc. Terwijl nucleaire veiligheid toch bij uitstek een kerntaak van de overheid moet zijn. Een jaar geleden kenden we een zwaar geval van bestraling in Fleurus, in een installatie die twee weken tevoren zogezegd was gecontroleerd. Het Fanc twijfelt aan die controle, Vinçotte zegt dat ze volgens de regels van de kunst verliep. We mogen niet langer toelaten dat iedereen naar iedereen wijst.’ Directeur-generaal Jean-Jacques Van Binnebeek van Vinçotte ziet een overname door het Fanc niet zitten, maakte hij duidelijk tegenover de werkgroep De Coene: ‘Hij schermt vooral met het argument dat Vinçotte en alleen Vinçotte over de nodige know-how beschikt. Maar hij kan en zal concurrentie krijgen vanuit Europa. Het Fanc beschikt over voldoende reserves om die know-how over te kopen. Uiteindelijk hebben zowel voor- als tegenstanders van kernenergie baat bij een sluitende controle, door de overheid, onder toezicht van het parlement.’

Advertenties
h1

Betere nucleaire controle

vrijdag 20 april 2007

Bericht van het persagentschap Belga.

De kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft woensdag een voorstel van resolutie goedgekeurd met een resem aanbevelingen voor een betere werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). De tekst is het resultaat van een werkgroep die zich het voorbije jaar onder leiding van Philippe De Coene (sp.a) over het dossier boog. De Kamer besliste in februari vorig jaar een werkgroep op te richten inzake de nucleaire veiligheid. Dat gebeurde na een reeks vermeende incidenten in grote nucleaire sites en nadat dysfuncties aan het licht kwamen bij het FANC. De top van het agentschap moest een stap opzij zetten na een audit van Korn&Ferry en er doken berichten op over problemen met het meetnet Telerad, het vergunningensysteem en een gebrekkige boekhouding en facturatiesysteem. De werkgroep hoorde een 20-tal personen uit de sector en werkte uiteindelijk 44 aanbevelingen uit om de werking van het FANC en de nucleaire controle te verbeteren.

De kamercommissie Binnenlandse Zaken zette woensdagavond het licht op groen voor het voorstel van resolutie waarin de aanbevelingen vervat zitten. Enkel het Vlaams Belang onthield zich. Volgende week staat de tekst op de agenda van de plenaire vergadering. Eén van de belangrijkste voorstellen is dat de overheid opnieuw meer greep moet krijgen op de controles die worden uitgevoerd op de sites. Momenteel worden die uitgevoerd door erkende instellingen zoals Agence Vinçotte Nucleaire. Volgens De Coene werken zij hun inspectieprogramma’s echter uit in samenspraak met de exploitanten zonder dat de overheid (het FANC) daar veel controle op heeft. Dat moet veranderen door van de erkende instellingen filialen van het FANC te maken die onder financiële controle staan van het agentschap. Het parlement moet het FANC ook beter opvolgen.

Andere aanbevelingen hebben betrekking op de werking van het agentschap zelf. Dat moet meer slagkracht krijgen, een beter management, een transparante boekhouding en financiële structuur. Het FANC moet via een combinatie van retributies en heffingen gefinancierd worden. Vanuit het principe “de vervuiler betaalt” komt de overheid niet tussen in de financiering. Aangezien de regeerperiode zo goed als voorbij is, wordt dit vooral een werk voor de volgende regering. Volgens De Coene zal de sp.a er alvast over waken dat de aanbevelingen worden meegenomen naar de regeringsonderhandelingen.