Archive for the ‘Parlement’ Category

h1

Een dag verkeersbrigadier

woensdag 6 juni 2007

brigadier-1.jpgTussen de vele andere campagne-activiteitein in, ben ik deze ochtend van dienst geweest als verkeersbrigadier in een basisschool in Kortrijk. Ik mocht de kinderen (en sommige ouders) veilig laten oversteken en daarbij het doorgaand verkeer tegenhouden. Deze nieuwe werkervaring kaderde in het sp.a-beleid veilig verkeer en veilige schoolomgeving. Het was Verkeersminister Renaat Landuyt die niet zo lang geleden de zone 30 in alle schoolomgevingen installeerde en dat gebeurde niet zonder enige tegenstand. Vandaag is het goed om te zien of de 30-kilometergrens wordt gerespecteerd en of er andere maatregelen moeten worden genomen om de veiligheid van kinderen te verbeteren.

Verkeersbrigadier, het is een job waarbij je bijzonder aandachtig moet zijn want het risico komt uit alle hoeken. Proficiat overigens aan de vele verkeersbrigadiers die elke dag in het getouw zijn in al die scholen in het land.

Enkele observaties. De meeste mensen respecteren graag de snelheidsgrens en stoppen bijna spontaan aan de oversteekplaatsen. Sommige jongeren met brommertjes proberen er toch door te glippen. Steeds meer leerlingen komen met de fiets, het resultaat van een fietscampagne van de betrokken school. En de school zelf pleit voor nu en dan wat politietoezicht om de 30-grens te respecteren. Tevens wordt aan de stad gevraagd of er een herinrichting van de verkeersstromen kan komen.

Advertenties
h1

Zo hoort u het eens van een ander

maandag 7 mei 2007

Vorig weekend is zowel in De Morgen als De Standaard/Het Nieuwsblad het rapport van de federale parlementsleden verschenen. Meteen gespreksstof op de verschillende congressen en bijeenkomsten van de partijen. Maar ook op plaatsen waar “gewoon” volk bijeenkomt. “Flip, 5,5 op 10 in ’t Nieuwsblad, dat moet beter kunnen.” Of nog: “Flip, 3 sterren in De Morgen, dat is niet slecht, hé.”

En wat zeggen de betrokken kranten?

De Morgen: Harde werker met kennis van zaken. Strijkt iedereen wel eens tegen de haren in, wat hem bij het sluiten van compromissen soms voor problemen stelt. Sterk geprofileerd op nucleaire veiligheid, tot ergernis van d liberalen. Kreeg er te elfder ure toch een resolutie door, die de volgende regering aanmaant er meer werk van te maken. Heeft het slecht verteerd dat hij in Kortrijk in de oppositie vloog. Heeft een toekomst, als hij niet over zijn eigen ambities struikelt.

Het Nieuwsblad: Agendasetting: Dankzij hem heeft Vlaanderen gehoord van het FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, waarvan hij de werking betwistte. Dossierkennis: Oké. Output: Heeft de malaise bij het FANC stevig aangepakt, maar heeft meer talent dan nu federaal naar buiten komt. Communicatie: Kent als oud-journalist perfect de weg naar de media. Werving: Stefaan De Clerck (CD&V) gooide hem uit de coalitie in Kortrijk, een minpunt. Oordeel fractieleider: ‘Een sterk figuur, die gewogen heeft op zijn dossiers.’ U ziet hem terug Veel kans: hij krijgt de derde plaats.

h1

Nucleaire controle versterken

donderdag 26 april 2007

In Het Nieuwsblad schrijft journalist Frans Desmet vandaag:

Bewaakt de overheid beter zelf de veiligheid van nucleaire installaties? Vandaag stemt de Kamer daarover een resolutie, na jaren getouwtrek rond de nucleaire controle in ons land.

‘Uiteindelijk hebben zowel voor- als tegenstanders van kernenergie baat bij een sluitende controle, door de overheid, onder toezicht van het parlement’ Philippe De Coene

De controle op atoominstallaties, van grote kerncentrales tot kleine apparaten bij (tand)artsen, verloopt ingewikkeld en bijgevolg mank. Uitbaters van kerncentrales bewaken in eerste instantie zelf hun veiligheid, en worden daarnaast af en toe doorgelicht door de ‘erkende’ privé-organisatie Vinçotte. Voor het toezicht op kleinere installaties zijn nog twee andere controleurs erkend. Uiteindelijk doet een overheidsinstantie – het federaal agentschap voor nucleaire controle alias het Fanc – de controle van de controle. In deze legislatuur werden we vaak geteisterd met onheilstijdingen over dat Fanc: compleet gepolitiseerd, machtsspelletjes tussen onbekwame directeurs en een machteloze raad van bestuur, een puinhoop van een boekhouding, falende procedures en een volkomen ondoorzichtige werking. Uiteindelijk werd in de Kamer een werkgroep geïnstalleerd onder voorzitterschap van Philippe De Coene (SP.A) met als opdracht aanbevelingen te doen voor het herlanceren van het Fanc. ‘Omdat dit agentschap in handen was van vooral PS en Open VLD, gaf mijn eigen fractievoorzitter me maar weinig kansen op slagen’, zegt De Coene. ‘Maar zowel de PS als voogdijminister Patrick Dewael (Open VLD) werkten behoorlijk goed mee, al waren er soms ook heftige discussies. Vooral de experts lachten aanvankelijk onze vragen hooghartig weg. Maar uiteindelijk werd vorige week in commissie zowel ons slotrapport als de resolutie met aanbevelingen unaniem goedgekeurd, op de onthouding van iemand van het Vlaams Belang na. Dus heb ik goede hoop dat ook de Kamer vandaag die aanbevelingen zal overnemen.’ Blikvanger van de resolutie: op een termijn van drie-vier jaar moet het Fanc de daadwerkelijke controle overnemen van de erkende privé-organisaties. ‘De bestaande driehoeksverhouding werkt niet’, zegt De Coene. ‘Exploitanten van kerncentrales spreken de grote controles af met Vinçotte, zonder inspraak van het Fanc. Terwijl nucleaire veiligheid toch bij uitstek een kerntaak van de overheid moet zijn. Een jaar geleden kenden we een zwaar geval van bestraling in Fleurus, in een installatie die twee weken tevoren zogezegd was gecontroleerd. Het Fanc twijfelt aan die controle, Vinçotte zegt dat ze volgens de regels van de kunst verliep. We mogen niet langer toelaten dat iedereen naar iedereen wijst.’ Directeur-generaal Jean-Jacques Van Binnebeek van Vinçotte ziet een overname door het Fanc niet zitten, maakte hij duidelijk tegenover de werkgroep De Coene: ‘Hij schermt vooral met het argument dat Vinçotte en alleen Vinçotte over de nodige know-how beschikt. Maar hij kan en zal concurrentie krijgen vanuit Europa. Het Fanc beschikt over voldoende reserves om die know-how over te kopen. Uiteindelijk hebben zowel voor- als tegenstanders van kernenergie baat bij een sluitende controle, door de overheid, onder toezicht van het parlement.’

h1

Betere nucleaire controle

vrijdag 20 april 2007

Bericht van het persagentschap Belga.

De kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft woensdag een voorstel van resolutie goedgekeurd met een resem aanbevelingen voor een betere werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). De tekst is het resultaat van een werkgroep die zich het voorbije jaar onder leiding van Philippe De Coene (sp.a) over het dossier boog. De Kamer besliste in februari vorig jaar een werkgroep op te richten inzake de nucleaire veiligheid. Dat gebeurde na een reeks vermeende incidenten in grote nucleaire sites en nadat dysfuncties aan het licht kwamen bij het FANC. De top van het agentschap moest een stap opzij zetten na een audit van Korn&Ferry en er doken berichten op over problemen met het meetnet Telerad, het vergunningensysteem en een gebrekkige boekhouding en facturatiesysteem. De werkgroep hoorde een 20-tal personen uit de sector en werkte uiteindelijk 44 aanbevelingen uit om de werking van het FANC en de nucleaire controle te verbeteren.

De kamercommissie Binnenlandse Zaken zette woensdagavond het licht op groen voor het voorstel van resolutie waarin de aanbevelingen vervat zitten. Enkel het Vlaams Belang onthield zich. Volgende week staat de tekst op de agenda van de plenaire vergadering. Eén van de belangrijkste voorstellen is dat de overheid opnieuw meer greep moet krijgen op de controles die worden uitgevoerd op de sites. Momenteel worden die uitgevoerd door erkende instellingen zoals Agence Vinçotte Nucleaire. Volgens De Coene werken zij hun inspectieprogramma’s echter uit in samenspraak met de exploitanten zonder dat de overheid (het FANC) daar veel controle op heeft. Dat moet veranderen door van de erkende instellingen filialen van het FANC te maken die onder financiële controle staan van het agentschap. Het parlement moet het FANC ook beter opvolgen.

Andere aanbevelingen hebben betrekking op de werking van het agentschap zelf. Dat moet meer slagkracht krijgen, een beter management, een transparante boekhouding en financiële structuur. Het FANC moet via een combinatie van retributies en heffingen gefinancierd worden. Vanuit het principe “de vervuiler betaalt” komt de overheid niet tussen in de financiering. Aangezien de regeerperiode zo goed als voorbij is, wordt dit vooral een werk voor de volgende regering. Volgens De Coene zal de sp.a er alvast over waken dat de aanbevelingen worden meegenomen naar de regeringsonderhandelingen.

h1

Gijzeling in de Kamer

vrijdag 13 april 2007

Het is half vijf in de ochtend bij het schrijven van deze regels. De plenaire zitting is nog volop bezig. Nu al sedert iets na twee uur gisterenmiddag. Voorlopig veertien uur aan een stuk dus. Leg dat thuis maar eens uit…

Filibusteren heet zoiets. De vakterm voor het eindeloos rekken van een parlementaire vergadering om een stemming van wetten te vertragen of zelfs uit te stellen. Het woord komt van het Spaanse filibusteros, het Franse filibustiers of het nederlandse vrijbuiter, allemaal piraten uit de 16de eeuw die bemanningen gijzelden tot ze losgeld kregen. Dit keer worden we gegijzeld door CD&V omdat de partij niet wil dat de hervorming van brandweer en civiele bescherming nog gestemd wordt in deze legislatuur. In het halfrond zie je verdwaasde blikken. Op de ouderwetse canapés in de zalen en gangen rond de plenaire liggen parlementsleden languit te slapen. Straks (om 7 uur ?) worden ze gewekt door de schelle bel die de stemming aankondigt en de volksvertegenwoordigers opvordert.

In het begin van de legislatuur maakten we het meermaals mee: naar aanleiding van het migrantenstemrecht of de saga rond Brussel-Halle-Vilvoorde. Maar het is geleden van 2001, zo blijkt, dat het zolang duurt in de plenaire (voltallige, hoewel) zitting van de Kamer. Toen, in 2001, liet Kamervoorzitter De Croo croissants aanrukken. En scheermesjes voor de mannen. Dit keer komen er enkel croissants. Ons macho-gehalte kan er maar beter van worden.

Ik heb zitten luisteren naar collega Luc Goutry, Kamerlid uit Brugge voor CD&V, die zowat twee uur nodig had om uit te leggen dat hij het eigenlijk eens was met een wetsvoorstel om de mobiliteit van patiënten te verbeteren. Na zijn tussenkomst (handgeklap van vijf aanwezige CD&V) ging Goutry triomfantelijk, de pret kon niet op, terug naar z’n bankje. Behoorlijk bestuur, heet zoiets ongetwijfeld. Dat gedoe kost de belastingsbetaler bovendien handenvol geld, want behalve de volksvertegenwoordigers is hier ook veel personeel van dienst.

In het begin van de legislatuur, begin 2004, heb ik samen met een handvol collega’s van andere partijen – meerderheid én oppositie – een verzoek overgemaakt aan De Croo om via het reglement een einde te maken aan het filibusteren. Weliswaar met de garantie voor oppositiefracties dat ze dubbel zo lang of zelfs nog langer het woord zouden krijgen tijdens commissie- en algemene vergaderingen. Misschien moet ik De Croo eens herinneren aan die brief. Hij had ons beloofd om na de verkiezingen van juni 2004 een voorstel te bespreken maar het blijft wachten.

Overigens, tot op heden heb ik geen enkel zinnig argument gehoord ten voordele van dat filibusteren. “Pas op,” zeggen sommige collega’s uit mijn partij, “als we in de oppositie belanden, willen we misschien net hetzelfde doen.” Nee toch.